เกาหลีใต้

หมวดหมู่รอง

 • KOR-ZG019 Three Color Leaves In Korea // 5วัน 3คืน (XJ)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตุลาคม 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

    ตุลาคม 2559

     
    01-05,  02-06,  03-07,  04-08,  09-13,  10-14,  11-15,
    15-19,  16-20,  17-21,  18-22,  23-27,  24-28,  25-29,
    29 ต.ค.-02 พ.ย.,  30 ต.ค.-03 พ.ย., 
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคา 16,900.-

    06-10,  07-11,  12-16,  13-17,  14-18,  26-30,  27-31,
    28 ต.ค.-01 พ.ย.  //  ราคา 17,900.-

    19-23  //  ราคา 18,900.-
    21-25  //  ราคา 19,900.-
    20-24  //  ราคา 20,900.-

   สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-ZG019 Three Color Leaves In Korea // 5วัน 3คืน (XJ)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : พฤศจิกายน 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

    พฤศจิกายน 2559

     
    01-05,  05-09,  06-10,  07-11,  08-12,  12-16, 
    13-17,  14-18,  15-19,  19-23.  20-24,  21-25, 
    22-26,  26-30,  27 พ.ย.-01 ธ.ค.,  28 พ.ย.-02 ธ.ค., 
    29 พ.ย.-03 ธ.ค.59  //  ราคา 15,900.-

    02-06,  03-07,  04-08,  09-13,  10-14,  11-15, 
    16-20,  17-21,  18-22,  23-27,  24-28,  25-29, 
    30 พ.ย.-04 ธ.ค.59  //  ราคา 16,900.-

      สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-HT001 Happy Korea Rail Bike // 5วัน 3คืน (ZE,TW,LJ,7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตุลาคม 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

      ตุลาคม 2559

    
    02-06,  09-13,  16-20  //  ราคา 15,900.-

    01-05,  03-07,  04-08,  05-09,  06-10,  07-11, 
    08-12,  10-14,  11-15,  12-16,  13-17,  14-18, 
    15-19,  17-21,  18-22,  25-29,  26-30,  27-31, 
    28 ต.ค.-01 พ.ย.,  29 ต.ค.-02 พ.ย., 
    30 ต.ค.-03 พ.ย., 
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคา 16,900.-

    22-26,  23-27,  24-28  //  ราคา 18,900.-
    20-24,  21-25  //  ราคา 19,900.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-ฺฺHT001 Happy Korea Rail Bike // 5วัน 3คืน (ZE,TW,LJ,7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : พฤศจิกายน 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

    พฤศจิกายน 2559

    
    06-10,  13-17,  20-24, 
    27 พ.ย.-01 ธ.ค.59  //  ราคา 14,900.-

    01-05,  02-06,  03-07,  04-08,  05-09,  07-11, 
    08-12,  09-13,  10-14,  11-15,  12-16,  14-18, 
    15-19,  16-20,  17-21,  18-22,  19-23,  21-25, 
    22-26,  23-27,  24-28,  25-29,  26-30, 
    28 พ.ย.-02 ธ.ค.,  29 พ.ย.-03 ธ.ค., 
    30 พ.ย.-04 ธ.ค.59  //  ราคา 15,900.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-ฺฺTW002 Asiana Plus + Joy Autumn In Seorak // 5วัน 3คืน (OZ)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

    ตุลาคม 2559

   

    03-07  //  ราคาเริ่มที่ 16,500.-

    04-08,  10-14,  17-21,  24-28, 
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 16,900.-

    05-08,  11-15,  18-22,  25-29  //  ราคาเริ่มที่ 17,500.-

    12-16,  26-30  //  ราคาเริ่มที่ 17,900.-
    19-23  //  ราคา 22,900.-

   พฤศจิกายน 2559

   


    07-11,  14-18,  21-25, 
    28 พ.ย.-02 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 16,500.-

    01-05,  08-12,  15-19,  22-26, 
    29 พ.ย.-03 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 16,500.-

    02-06,  09-13,  16-20,  23-27, 
    30 พ.ย.-04 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 16,500.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-TW003 Korea Plus + Joy Autumn In Baekje // 5วัน 3คืน (ZE,TW,LJ,7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

    ตุลาคม 2559

   

    02-06,  03-07  //  ราคาเริ่มที่ 11,500.-

    01-05,  04-08,  09-13,  10-14,  16-20,  17-21,
    24-28,  30 ต.ค.-03 พ.ย., 
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 11,900.-

    05-09,  06-10,  07-11,  08-12,  11-15,  15-19,
    18-22,  23-27,  25-29, 
    29 ต.ค.-02 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 12,500.-

    12-16,  13-17,  14-18,  22-26,  26-30,  27-31,
    28 ต.ค.-01 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 12,900.-

    19-23,  21-25  //  ราคา 17,900.-
    20-24  //  ราคา 18,900.-

  พฤศจิกายน 2559

   


    06-10,  07-11,  13-17,  14-18,  20-24,  21-25,
    27 พ.ย.-01 ธ.ค., 
    28 พ.ย.-02 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 11,500.-

    01-05,  05-09,  08-12,  12-16,  15-19,  19-23,
    22-26,  26-30, 
    29 พ.ย.-03 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 11,900.-

    02-06,  03-07,  04-08,  09-13,  10-14,  11-15,
    16-20,  17-21,  18-22,  23-27,  24-28,  25-29,
    30 พ.ย.-04 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 12,500.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-PV002 Korea Autumn Chill Chill 1 // 5วัน 3คืน (7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตุลาคม | พฤศจิกายน 2559

  The Garden of Morning Calm / เกาะนามิ

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

      ตุลาคม 2559
     

    04-08,  05-09,  06-10,  11-15,  12-16,  13-17,
    18-22,  19-23,  25-29,  26-30, 
    27-31  //   ราคา 16,900.-

    01-05,  02-06,  03-07,  07-11,  08-12,  09-13,
    10-14,  14-18,  15-19,  16-20,  17-21,  23-27,
    24-28,  28 ต.ค..-01 พ.ย.,  29 ต.ค.,-02 พ.ย., 
    30 ต.ค.-03 พ.ย., 
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคา 17,900.-

    20-24,  21-25,  22-26  //  ราคา 18,900.-

    พฤศจิกายน 2559   
     


    01-05,  06-10,  07-11,  08-12,  13-17,  14-18,
    15-19,  20-24,  21-25,  22-26,  27 พ.ย.-01 ธ.ค.,
    28 พ.ย.-02 ธ.ค., 
    29 พ.ย.-03 ธ.ค.59  // ราคาเริ่มที่ 14,900.-

    03-07,  04-08,  05-09,  10-14,  11-15,  12-16,
    17-21,  18-22,  19-23,  24-28,  25-29, 
    26-30  //  ราคาเริ่มที่ 15,900.-

   
  02-06,  09-13,  16-20, 
    23-27  // ราคาเริ่มที่ 16,900.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-PV003 Korea Autumn Chill Chill 2 // 5วัน 3คืน (7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตุลาคม | พฤศจิกายน 2559

  อช.ซอรัคซาน / เกาะนามิ

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

      ตุลาคม 2559
     

    04-08,  05-09,  06-10,  11-15,  12-16,  13-17,
    18-22,  19-23,  25-29,  26-30, 
    27-31  //   ราคา 17,900.-

    01-05,  02-06,  03-07,  07-11,  08-12,  09-13,
    10-14,  14-18,  15-19,  16-20,  17-21,  23-27,
    24-28,  28 ต.ค..-01 พ.ย.,  29 ต.ค..-02 พ.ย., 
    30 ต.ค.-03 พ.ย., 
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคา 18,900.-

    20-24,  21-25,  22-26  //  ราคา 19,900.-

    พฤศจิกายน 2559   
     


    06-10,  07-11,  13-17,  14-18,  20-24,  21-25,
    27 พ.ย..-01 ธ.ค.,
    28 พ.ย..-02 ธ.ค.59  // ราคาเริ่มที่ 15,900.-

    01-05,  05-09,  08-12,  12-16,  15-19,  19-23,
    22-26,  26-30, 
    29 พ.ย.-03 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 16,900.-

   
  02-06,  03-07,  04-08,  09-13,  10-14,  11-15,
    16-20,  17-21,  18-22,  23-27,  24-28, 
    25-29  // ราคาเริ่มที่ 17,900.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-TW001 SEOUL & JEJU Plus+Joy Autumn // 5วัน 3คืน (ZE,TW,LJ,7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตุลาคม | พฤศจิกายน 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

      ตุลาคม 2559

    

    02-06,  03-07  //   ราคาเริ่มที่ 13,500.-

    01-05,  04-08,  09-13,  10-14,  16-20,  17-21,
    24-28,  30 ต.ค.-03 พ.ย.,
    31 ต.ค.-04 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 13,900.-

    05-09,  06-10,  07-11,  08-12,  11-15,  15-19,
    18-22,  23-27,  25-29, 
    29 ต.ค.-02 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 14,500.-

    12-16,  13-17,  14-18,  22-26,  26-30,  27-31,
    28 ต.ค.-01 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 14,900.-

    19-23,  21-25  //  ราคา 19,900.-
    20-24   //  ราคา 20,900.-

    พฤศจิกายน 2559

     

    06-10,  07-11,  13-17,  14-18,  20-24,  21-25,
    27 พ.ย.-01 ธ.ค., 
    28 พ.ย.-02 ธ.ค.59  // ราคาเริ่มที่ 13,500.-

    01-05,  05-09,  08-12,  12-16,  15-19,  19-23,
    22-26,  26-30, 
    29 พ.ย.-03 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 13,900.-

    02-06,  03-07,  04-08,  09-13,  10-14,  11-15,
    16-20,  17-21,  18-22,  23-27,  24-28,  25-29,
    30 พ.ย.-04 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 14,500.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

 • KOR-TW004 BUSAN Plus + Joy Autumn // 4วัน 2คืน (ZE,7C)

  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตุลาคม | พฤศจิกายน 2559

   กำหนดการเดินทาง  โปรแกรมทัวร์  

      ตุลาคม 2559

   

    02-05,  03-06,  04-07  //   ราคาเริ่มที่ 9,500.-

    01-04,  05-08,  09-12,  10-13,  11-14,  16-19,
    17-20,  18-21,  24-27,  25-28, 
    30 ต.ค.-02 พ.ย.,
    31 ต.ค.-03 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 9,900.-

    06-09,  07-10,  08-11,  12-15,  15-18,  19-22,
    23-26,  26-29,
    29 ต.ค.-01 พ.ย.59  //  ราคาเริ่มที่ 10,500.-

    13-16,  14-17,  22-25,  27-30, 
    28-31  //  ราคาเริ่มที่ 10,900.-

    20-23  // ราคา 14,900
    21-24  // ราคา 16,900

    พฤศจิกายน 2559
     
   


    01-04,  06-09,  07-10,  08-11,  13-16,  14-17,
    15-18,  20-23,  21-24,  22-25,  27-30,
    28 พ.ย.-01 ธ.ค., 
    29 พ.ย.-02 ธ.ค.59  // ราคาเริ่มที่ 9,500.-

    02-05,  05-08,  09-12,  12-15,  16-19,  19-22,
    23-26,  26-29, 
    30 พ.ย.-03 ธ.ค.59  //  ราคาเริ่มที่ 9,900.-

    03-06,  04-07,  10-13,  11-14,  17-20,  18-22,
    24-27,  25-28  //  ราคาเริ่มที่ 10,500.-

    สอบถามเพิ่มเติม 
    Call Center :  02-994-9969
          Hotline :  085-110-8717 | 080-8181-434
          Line ID :  lukchang007

   

สิงคโปร์ มาเลเซีย ช้อปปิ้ง Johor Premium Outlets 3วัน 2คืน (SL) สิงคโปร์ มาเลเซีย เลือกเที่ยวคิตตี้ทาวน์ หรือเลโก้แลนด์ // 3วัน 2คืน (SL) รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 5วัน 3คืน (KS) รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน (KS) รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (EK) รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8วัน 5คืน (PS) RUS-PV002 รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (KC) รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6วัน 3คืน (QR) โอซาก้า มาเก๊า 5วัน 3คืน (NX) โตเกียว มาเก๊า 5วัน 3คืน (NX) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย 3วัน 2คืน (SL) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย 5วัน 2คืน (โดยรถไฟ) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว 5วัน 2คืน (โดยรถไฟ) เชียงคาน ภูเรือ 3วัน 1คืน (รถบัส) เชียงใหม่ เที่ยว 3 ดอย 5วัน 2คืน (รถไฟ) กัมพูชา - เวียดนามใต้ 5วัน 4คืน (รถบัส + บิน VJ) สะบายดี.. หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (QV) สิงคโปร์ มาเลเซีย เลโก้แลนด์ 3วัน 2คืน (XW) ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (TG) บิเอะ ฟูราโน่ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ซัปโปโร ุ6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส ซัปโปโร 6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด เมืองฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด Lavender ุ(ส.ค.) 6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด Lavender ุ6วัน 4คืน (TG) เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ 5วัน 3คืน (TG) ฮอกไกโด เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ 6วัน 4คืน (TG) ฮอกไกโด สวนมอสฟอกซ์, พิงค์มอส ทุ่งดอกทิวลิป หมู่บ้านไอนุ 6วัน 4คืน (TG) ซัปโปโร โนโบริเบ็ทสึ โอตารุ 5วัน 3คืน (XJ) หลวงพระบาง // 5วัน 2คืน (โดยรถบัส) นครวัด นครธม (Join Group) 3วัน 2คืน ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน (TG) เกาหลี - เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอรี่ - ตกปลาน้ำแข็ง - พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน (OZ) ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน (FD) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน (VN) ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน 2 คืน (CX) บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (GA) บินเช้า-กลับบ่าย เกาหลี เกาะนามิ ซอรัคซาน สวนผลไม้ 5วัน 3คืน (ZE) เกาหลี เกาะเชจู 4วัน 2คืน (ZE) เกาหลี เกาะเชจู 4วัน 2คืน (ZE) เกาหลี เกาะนามิ English Village 5วัน 3คืน (8B) เกาหลี เกาะนามิ Aiins World 5วัน 3คืน (8B) เกาหลี เกาะนามิ สกีโดม 5วัน 3คืน (OZ บินหรูระดับ 5 ดาว) เกาหลี เกาะนามิ สกีโดม 5วัน 3คืน (ZE) สิงคโปร์ครบสูตร 4วัน 3คืน (FD) สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล (เต็มวัน) มารีน่า เบย์ แซนด์ 3วัน 2คืน (3K) เกาหลี สวนสนุก Lotte World ช้อปปิ้งย่านดัง 4วัน 2คืน (ZE) ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน (DD) ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซิ่นเจิ้น 4วัน 3คืน (KQ)

TAT License 11/06774

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
466695